Polityka prywatności

Dotyczy strony: zakladpogrzebowypoch.pl.

  Definicje:

    RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1)

    Dane osobowe - Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (zwane dalej: „Danymi Osobowymi”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

    Administrator - oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania;
    Przetwarzanie - oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

  Szanowny Kliencie szanując Twoją prywatność informujemy, iż dokładamy wszelkich starań w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, (Twoich danych), a w szczególności, zapewniamy, że dane osobowe Naszych Klientów są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zbierane przez Nas są:
    przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą; 
    zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami; 
    adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
    prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
    przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane; 
    przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo Danych Osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

  Administratorem danych osobowych Naszych Klientów jest Zakład Pogrzebowy POCH z siedzibą w Kłobucku przy ul. Targowa 5, 42-100 Kłobuck, 604-648-970, biuro@zakladpogrzebowypoch.pl zwany dalej Zakładem
    Zakres danych jaki przetwarzamy na temat Naszych Klientów wynika:
      z zamieszczonego w serwisie internetowym formularza kontaktowego służącego Nam do komunikacji z Klientami i osobami zainteresowanymi Naszymi usługami,
      z treści zawieranych umów lub działań podejmowanych na żądanie Klienta przed zawarciem umowy i w trakcie jej realizacji,
      z obowiązujących przepisów prawa.
    Celem przetwarzania Twoich danych jest:
      komunikacja z Naszymi Klientami i udzielanie odpowiedzi na zadawane pytania;
      zawarcie i realizacja umów sprzedaży Naszych usług, jak również podjęcie działań na żądanie przyszłego Klienta przed jej zawarciem (dane osobowe Naszych Klientów są nam potrzebne do realizacji zamówienia i wykonania zawartej umowy oraz w razie potrzeby skontaktowania się z Naszym Klientem w tej sprawie);
      dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami,
      wypełnienie obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
    Szczegółowy zakres danych jaki przetwarzamy na temat osób korzystających z Naszego serwisu to:
      Osoba korzystająca z „Formularza kontaktowego” - Dane podstawowe
        imię,
        nazwisko,
        adres e-mail;
        nr telefonu – nie jest koniecznym jego pozostawienie jednak może to usprawnić komunikację.
        Inne informacje, które zostaną umieszczone w treści zapytania.

  Obowiązek podania danych czy Twoja wola.Nasi Klienci podają swoje dane osobowe wyłącznie dobrowolnie, w celu prowadzenia komunikacji z Zakładem poprzez dostępne metody komunikacji wskazane w rozdz. III pkt. 3.Konsekwencją niepodania Danych Osobowych będzie brak możliwości skutecznego dokonania powyższych czynności.

  Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych.
    6 ust. 1 lit a) – prowadzenie komunikacji z Klientami,
    art 6 ust. 1 lit b) – realizacja umów, podejmowanie działań na żądanie strony umowy w trakcie jej realizacji lub przed jej zawarciem,
    art 6 ust 1. lit c) - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, np. gdy na bazie przepisów podatkowych lub rachunkowych Administrator rozlicza zawarte umowy;
    art 6 ust. 1 lit f) - dochodzenia lub obrony roszczeń, prowadzenia korespondencji z Klientami.

  Zebrane przez Nas dane osobowe dotyczące Twojej osoby nie podlegają profilowaniu.

  Odbiory Twoich danych osobowych.
    dostawcy usług hostingu lub usług teleinformatycznych;
    dostawcy usług prawnych lub finansowo księgowych;Kliencie pamiętaj, że od Ciebie zależy w jaki sposób będziesz chciał z Nami się skontaktować, dlatego zakres danych zawsze będzie uzależniony od metody z jakiej skorzystasz.

  Przekazywanie Twoich danych osobowych do państw Trzecich.
    Szanowny Kliencie wybierając dostawców Naszych usług zawsze kierujemy się bezpieczeństwem przetwarzanych danych osobowych Naszych Klientów. Informujemy, iż w ramach zawartych umów z naszymi dostawcami może dojść do transferu Danych Osobowych do państwa trzeciego, które znajduje się̨ poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, pod warunkiem, że:
      państwo docelowe zapewnia adekwatny poziom ochrony danych osobowych do tego, który obowiązuje w Unii Europejskiej lub
      została zawarta umowa z Naszym dostawcą usług i pod procesorem w oparciu o standardowe klauzule umowne lub wdrożyli inny mechanizm, który zgodnie z przepisami prawa legalizuje transfer danych do państwa trzeciego.

  Każdemu z Naszych Klientów przysługuje prawo do:
    Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
    Przenoszenia Danych Osobowych, które dostarczył Administratorowi i które są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody lub na podstawie umowy, np. do innego administratora.
    Dostępu do Danych Osobowych (w tym np. otrzymania informacji, które Dane Osobowe są przetwarzane).
    Żądania sprostowania i ograniczenia przetwarzania (np. jeśli Dane Osobowe są nieprawidłowe) lub usunięcia Danych Osobowych (np. w przypadku, gdy były one przetwarzane niezgodnie z prawem);
    Cofnięcia każdej wyrażonej Administratorowi zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.
    Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących go Danych Osobowych dokonywanego w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej.

  Twoje dane osobowe będziemy przechowywać przez różne okresy w zależności od tego w jakim celu są przetwarzana i na jakiej podstawie:
    Co do zasady dane osobowe będziemy przechowywać do czasu zakończenia komunikacji z Naszym Klientem.
    Przez okres wymagany przepisami prawa.
    Przez dłuższy okres na wypadek dochodzenia roszczeń przez Naszych klientów lub obrony przed tymi roszczeniami.

  Jak zabezpieczamy dane osobowe Naszych Klientów:Administrator uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Udostępnianie na zewnątrz informacji o stosowanych środkach technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania może osłabić ich skuteczność przez co zagraża właściwej ochronie Danych Osobowych. Administrator odpowiednio udostępnia np. następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione Danych Osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
    Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.
    Certyfikat SSL serwisu internetowego, na którym podawane są Dane Osobowe.

  Pliki cookies:
    Czym są pliki cookies:Pliki cookies zwane także "ciasteczkami" są to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane w pamięci urządzenia wykorzystywanego do przeglądania stron internetowych (np. komputer PC, notebook, tablet, palmtop, telefon komórkowy). Z plikami tymi, po ich zapisaniu, łączy się serwer albo serwery uzyskując do nich odpowiedni dostęp. Podczas korzystania z Naszego serwisu automatycznie zbierane są dane użytkownika serwisu min w zakresie: np. typ przeglądarki, publiczny adres IP, czas trwania wizyty w serwisie internetowym. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z serwisu internetowego. Pliki cookies w serwisie Zakładu wykorzystywane są głównie w celu przechowywania danych sesyjnych (wygasa po zakończeniu sesji) oraz cookies google-analytics.com. 
    Kogo dotyczą pliki „cookies”?W związku z tym, że stosowana przez Administratora technologia plików cookies (lub o funkcjonalności zbliżonej do cookies) zbiera informacje o każdej osobie odwiedzającej serwis internetowy zatem postanowienia niniejszej Polityki odnoszą się do osób, które korzystają ze serwisu internetowego, niezależnie czy korzystają np. z „Formularza Kontaktowego”
    Na jakiej podstawie prawnej stosujemy pliki „cookies”? Uzyskiwanie i przechowywanie informacji z wykorzystaniem cookies jest możliwe na podstawie wyrażenia przez osoby korzystające z serwisu internetowego zgody. Standardowo przeglądarki internetowe lub inne oprogramowania zainstalowane na komputerze bądź innym urządzeniu podłączonym do sieci domyślnie zezwalają na umieszczanie plików cookies na takim urządzeniu, a tym samym na zbieranie informacji o osobach korzystających z serwisu internetowego.
    Jak dokonać zmian ustawień „cookies” w najbardziej popularnych wyszukiwarkach:
      Google ChromeTrzeba kliknąć na menu (w prawym górnym rogu), zakładka Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność” trzeba kliknąć przycisk Ustawienia treści. W sekcji "Pliki cookie" można zmienić następujące ustawienia plików cookie:
        Usuwanie plików cookie
        Domyślne blokowanie plików cookie
        Domyślne zezwalanie na pliki cookie
        Domyślne zachowywanie plików cookie i danych stron do zamknięcia przeglądarki
        Określanie wyjątków dla plików cookie z konkretnych witryn lub domen
      Internet ExplorerZ menu przeglądarki (prawy górny róg): Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność, przycisk Witryny. Suwakiem ustawiamy poziom, zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK.
      Mozilla FirefoxZ menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program Firefox: "będzie używał ustawień użytkownika". O ciasteczkach (cookies) decyduje zaklikanie – bądź nie – pozycji Akceptuj ciasteczka.
      OperaZ menu przeglądarki: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane. O ciasteczkach decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Ciasteczka.
      SafariW menu rozwijanym Safari trzeba wybrać Preferencje i kliknąć ikonę Bezpieczeństwo. Tu wybiera się poziom bezpieczeństwa w obszarze "Akceptuj pliki cookie".